เสริมศิริมงคลในชีวิต บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกิด

เข้าชม : 399
"พระพุทธรูป" ถือเป็นรูปเคารพที่สร้างขึ้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ชาวพุทธได้มีพุทธานุสสติ ระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงช่วยเผยแพร่ความจริงอันประเสริฐด้วยหวังให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ตลอดเวลา นอกจากการกราบไหว้บูชาพระทั่วไปแล้ว ภายหลังยังเกิดกุศโลบาย "ไหว้พระประจำวันเกิด" ปลูกฝังให้ผู้ที่เกิดวันต่างๆ ยึดมั่นในความดีงามเป็นประจำทุกๆ วันคล้ายวันเกิดด้วยเราขอเสนอ "บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกิด" ให้กับทุกๆ ท่านที่ยังไม่ทราบวิธีบูชาพระประจำวันเกิด ตามเรามารู้จักพระพุทธรูปประจำวันเกิดของท่าน และบทสวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกิดกันค่ะคนเกิดวันจันทร์พระประจำวันจันทร์

พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห

ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห

ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห

ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

(สวดวันละ 15 จบ เพื่อความสุขสวัสดี สิริมงคล ลาภผลต่าง ๆ นานา นอนเป็นสุข ไม่ฝันร้าย)คนเกิดวันอังคารพระประจำวันอังคาร

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือ พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง

ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(สวดวันละ 8 จบ เพื่อความเกษมสุข ปราศจากภูตผีปีศาจเบียดเบียน ป้องกันศัตรูคิดร้าย)คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)พระประจำวันพุธ (กลางวัน)

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ

ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยังอาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(สวดวันละ 17 จบ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมตตามหานิยม แสวงหาโชคลาภ เสริมงานค้าขาย)

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)พระประจำวันพุธ (กลางคืน)

พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ หรือ พระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน)

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

(สวดวันละ 12 จบ เพื่อป้องกันภัย สะเดาะเคราะห์ร้าย เสริมลาภยศ สรรเสริญ ธนสารสมบัติ)

คนเกิดวันพฤหัสบดีพระประจำวันพฤหัสบดี

พระพุทธรูปปางตรัสรู้ หรือ พระพุทธรูปปางสมาธิ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง

ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ

เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง

กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(สวดวันละ 19 จบ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง อยู่อย่างเย็นเป็นสุข ป้องกันศัตรูปองร้าย)

คนเกิดวันศุกร์พระประจำวันศุกร์

พระพุทธรูปปางรำพึง

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง

ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(สวดวันละ 21 จบ เพื่อความสุขสำราญเนืองนิตย์ ป้องกันศัตรู ภูตผีปีศาจเข้าทำร้าย)

คนเกิดวันเสาร์

พระประจำวันเสาร์

พระพุทธรูปปางนาคปรก

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

(สวดวันละ 10 จบ เพื่อความวัฒนาถาวรด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ)

คนเกิดวันอาทิตย์พระประจำวันอาทิตย์

พระพุทธรูปปางถวายเนตร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ

คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม

นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯอะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ

คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม

นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

(สวดวันละ 6 จบ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข ศิริเจริญสมพูนผล ปลอดภัย แคล้วคลาดอันตราย)


บทความแนะนำ
บทความ "ดูดวง"ความเชื่อดูดวงสิ่งลี้ลับสีเสริมดวงโหวงเฮ้งผู้หญิงแต่งหน้าเสริมดวงดูดวง12นักษัตรดูโหงวเฮ้งดูดวงออนไลน์ดูดวงชีวิต